no-img
پروژه فا

دانلود کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان با 807 صفحه pdf

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان
pdf
آگوست 17, 2021

کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان


دانلود کتاب قانون مدنی به زبان عامه دکتر سیدعلی اکبر تقویان

لینک خرید کتاب به درخواست ناشر از سایت برای همیشه برداشته شد.

هدف از که این کتاب به زبان عامل ساده نویسی جهت آموزش با مثال و روان خوانی آزمون های وکالت و قضاوت به کارشناسی ارشد و غیره که با عزمی راسخ مصمم شدیم تا بتوانیم اثر قابل ارزشی در حکومت مدنی به زبان عامه که در دو جلد مقدمه (با مثال) پیشرفته (با فسیر) و همچنین به نام حقوق مدنی و دیگر آنها را به همین متوال به جامعه حقوق و دانش‌ پژوهان کشور تقدیم نماییم.

در این کتاب هم به فکر آن بودیم که با اتحاد شبانه روزی تا آنجا که از دستمان برمی‌آمد کاملترین و جامع ترین و مهمترین منبع جهت تسلط در دوجلد طی این دوران انقلاب اسلامی و سال ها پیش از این دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد و بین منابع حقوقی و دانشجویان حس میکردم که کمبودی را در دوره دکترا با مجموعه کاملی را پر نماییم. شما هم اکنون می توانید دانلود پی دی اف کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان را سایت پروژه فا دریافت نمایید.

سرفصل های کتاب قانون مدنی به زبان عامه 

مقدمه مولف
مقدمه – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
جلد اول – در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال

فصل اول – در اموال غیر منقول

فصل دوم – در اموال منقوله

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

فصل اول – در مالکیت

فصل دوم – در حق انتفاع

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – در حریم املاک
کتاب دوم – در اسباب تملک
قسمت اول – در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم – در حیازت مباحات
باب سوم – در معادن
باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیاء پیدا شده

فصل دوم – در حیوانات ضاله

باب پنجم – در دفینه
باب ششم – در شکار
قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها
مبحث دوم – در اهلیت طرفین
مبحث سوم – در مورد معامله
مبحث چهارم – در جهت معامله

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی
مبحث دوم – در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود

مبحث اول – در اقساط شرط
مبحث دوم – در احکام شرط

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم – در سقوط تعهدات

مبحث اول – در وفای به عهد
مبحث دوم – در اقاله
مبحث سوم – در ابراء
مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
مبحث پنجم – در تهاتر
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

فصل اول – کلیات

فصل دوم – در ضمان قهری

مبحث اول – در غصب
مبحث دوم – در اتلاف
مبحث سوم – در تسبیب
مبحث چهارم – در استیفاء
باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع
مبحث دوم – در طرفین معامله
مبحث سوم – در مبیع
مبحث چهارم – در آثار بیع
فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم – در تسلیم
فقره سوم – در ضمان درک
فقره چهارم – در تأدیه ثمن
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول – در خیارات
اول – در خیار مجلس
دوم – در خیار حیوان
سوم– در خیار شرط
چهارم– در خیار تأخیر ثمن
پنجم– در خیار رؤیت و تخلّف وصف
ششم– در خیار غبن
هفتم– در خیار عیب
هشتم– در خیار تدلیس
نهم– در خیار تبعّض صفقه
دهم– در خیار تخلّف شرط
فقرۀ دوم – در احکام خیارات به طور کلی

فصل دوم – در بیع شرط

فصل سوم – در معاوضه

فصل چهارم – در اجاره

مبحث اول – در اجارۀ اشیاء
مبحث دوم – در اجارۀ حیوانات
مبحث سوم – در اجارۀ اشخاص
فقرۀ اول – در اجارۀ خدمه و کارگر
فقرۀ دوم – در اجارۀ متصدی حمل و نقل

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه
مبحث دوم – در مساقات

فصل ششم – در مضاربه

فصل هفتم – در جعاله

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت
مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در تعهدات امین
مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

فصل دهم – در عاریه

فصل یازدهم – در قرض

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در تعهدات وکیل
مبحث سوم – در تعهدات موکل
مبحث چهارم – در طرق مختلفۀ انقضای وکالت

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

فصل پانزدهم – در حواله

فصل شانزدهم – در کفالت

فصل هفدهم – در صلح

فصل هیجدهم – در رهن

فصل نوزدهم – در هبه

قسمت سوم – در اخذ به شفعه
قسمت چهارم – در وصایا و ارث
باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات

فصل دوم – در موصی

فصل سوم – در موصی به

فصل چهارم – در موصی له

فصل پنجم – در وصی

باب دوم – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفۀ وارث

فصل دوم – در تحقق ارث

فصل سوم – در شرایط و جمله ای از موانع ارث

فصل چهارم – در حجب

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفۀ وارث

مبحث اول – در سهم الارث طبقۀ اول
مبحث دوم – در سهم الارث طبقۀ دوم
مبحث سوم – در سهم الارث وراث طبقۀ سوم
مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم – در مقررات مختلفه
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم – در اقامتگاه
کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم – در قرابت
کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاری

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

فصل چهارم – در موانع نکاح

فصل پنجم – شرایط صحت نکاح

فصل سوم – وکالت در نکاح

فصل ششم – در نکاح منقطع

فصل هفتم – در مهر

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در اقسام طلاق
مبحث سوم – در عده
کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب
باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم – در خانواده

فصل اول – در الزام به انفاق

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول – در کلیات

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم و حدود آن

نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

جلد سوم – در ادّله اثبات دعوا
کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار
باب دوم – در آثار اقرار
کتاب دوم – در اسناد
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
باب دوم – در شرایط شهادت
کتاب چهارم – در امارات
کتاب پنجم – در قسمتصاویر پیش نمایش


کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان-1
کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان-1
کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان-1
کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان-1
کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان-1

دیدگاه ها


12 پاسخ به “کتاب قانون مدنی به زبان عامه سید علی اکبر تقویان”

 1. مهدی حیدری گفت:

  من جزوه دکتر سید علی اکبر تقویان را خریدم ولی نمیتونم دانلود کنم شماره رسید را تو تلگرام فرستادم ممنونم اگه نیسه براین ایمیل کنید ممنونم

 2. م گفت:

  سلام وقت بخیر چطور میتونم پی دی اف فایل قانون مدنی استاد تقویان به زبان عامه رو تهیه کنم بعد مرداخت لینک دانلود پی دی اف رو چطور دریافت کنم؟ممنون میشم راهنمایی کنید

 3. بهزادناظمی بابادی گفت:

  سلام کتاب ساده قانون مدنی رو خریدم ولی با نمیشه چیکارکنم

 4. دنیا مومنی گفت:

  سلام من کتاب را خریداری کردم ولی لینک دانلودش نیست میشه راهنمایی کنید.

 5. امیر حسین گفت:

  سلام من مبلغو پرداخت کردم ولی لینک دانلود برام نیومد

 6. Somayeh گفت:

  سلام وقت بخیر .من لینک دانلود رو خریدم ولی چیزی واسم نیومد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *