no-img
پروژه فا

دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق با 218 صفحه word

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق 218 صفحه word
doc
اکتبر 27, 2022
1MB
تعداد صفحات: 218
10,000 تومان

دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق 218 صفحه word


دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق 218 صفحه word

دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق با 218 صفحه word برای شما آماده دانلود کرده ایم. طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار  رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود.

فهرست مطالب گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق: 

  • انواع اوراق قضایی 
  • تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه
  • اصطلاحات
  • مطالبه وجه چک
  • مطالبه نصف مهریه 
  • مطالبه وجه چک
  • خلع ید
  • الزام به تنظیم سند خودرو

 تصاویر پیش نمایش


دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق 218 صفحه word-1
دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق 218 صفحه word-1
دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق 218 صفحه word-1
دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق 218 صفحه word-1
دانلود گزارش کاراموزی دفتر دادگاه عمومی برای رشته حقوق 218 صفحه word-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *