no-img
پروژه فا

دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه PDF برای رشته کامپیوتر

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه PDF برای رشته کامپیوتر
pdf
سپتامبر 3, 2022
1 مگابایت
تعداد صفحات: 81
10,000 تومان

دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه PDF برای رشته کامپیوتر


دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه PDF برای رشته کامپیوتر

دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه Word برای رشته کامپیوتر را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم. رﺷﺪ روز ا اﻓﺰون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع آدرس ﻫﺎ IPv4 ی ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ آدرس ﻣﯽ دﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ راه حل ﻫﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ آدرس IPv4 دﻫﯽ CIDR ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ NAT و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﺪه آو اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آمده اﻧﺪ. آدرس از اﯾﻦ رو ﭘﺮوﺗﮑﻞ دﻫﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ IPv6 ﺑﺎ ﻧﺎم آﻣﺪ IPv6 ﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد . TCP/IP اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻻﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎی آدرس ﻣﯽ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺤﻮه آدرس دهی IPv6  و DNS چونگی ﺑﺮﺧﻮرد آدرس ﺑﺎ اﯾﻦ داده دﻫﯽ ﺷﺮح ﺷﺪه است.

 

هر آدرس از نوع Unicast مشخص کننده یک interface است. بسته هایی که مقصدشان یک IP از نوع Unicast هست به یک Interface ارسال می شوند. البته می توان بر اساس RFC 2373 برای چندین Interface از یک آدرس یکسان استفاده کرد. که در واقع این Interface ها همگی به عنوان یک interface نقش بازی می کنند که معادل مفهوم Load-balancing است.

 

بیانگر چندین Interface است. بسته هایی که به آدرس Multicast ارسال می شوند به Interface های ارسال می شوند که برای این آدرس از قبل شناخته شده هستند. به عنوان مثال من یک بسته شکلات به دوستم می دهم. از دوستم می خواهم که آن ها را بین اعضای فامیل پخش کند. در این صورت دوستم همان آدرس Multicast است و افراد فامیلش همان Interface هایی هستند که او از قبل آن ها را می شناخته.

فهرست مطالب آموزش IPV6 :

 1. چگونگی آدرس دهی در IPV6
 2. سرویس دهنده DNS و IPv6
 3. نحوه نمایش آدرس های IPV6
 4. فشرده سازی صفرها
 5. پیشوندهای IPV6
 6. انواع آدرس های IPV6
 7. معرفی DNS
 8. دلیل وجود DNS
 9. عملکرد DNS
 10. تشخیص دهنده ها
 11. سرویس دهنده های نام
 12. ساختار DNS
 13. دامنه های سطح ریشه
 14. دامنه های سطح بالا
 15. سطح دوم دامنه ها
 16. تشخیص نام در شبکه اینترنت داخلی

 تصاویر پیش نمایش


دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه PDF برای رشته کامپیوتر-1
دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه PDF برای رشته کامپیوتر-1
دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه PDF برای رشته کامپیوتر-1
دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه PDF برای رشته کامپیوتر-1
دانلود مقاله آموزش IPV6 با 81 صفحه PDF برای رشته کامپیوتر-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *