no-img
پروژه فا

دانلود جزوه آشنايی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری

پروژه فا
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری
pdf
فوریه 22, 2023
10 مگابایت
تعداد صفحات: 167
20,000 تومان

دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری


 

دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری

دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری را برای شما دوستان آماده دانلود کرده ایم.

1-1 -مدرن
کلمه مدرن ریشه در واژه لاتین قدیم « Modo «ولاتین متأخر« Modernus « دارد .یعنـی هـم اکنـون که به امـروزی و معاصـر هـم تعبیـر شـده اسـت . ایـن واژه ریـشه در لغـت لاتـین «modus «دارد. واژه «modus) «منــشأ «mode] «شــیوه – بــاب روز] و [«mode «قالــب-الگــو] انگلیــسی) بــه معنــی «measure) «اندازه- مقیاس- پیمانه) است. در دوران پس از باستان، صفت «modernus «از آن بـه دسـت آمـد کـه حـاکی از مفهـوم «در زمـان حـال» بـود. از سـویی واژه «modernus «خـود از قیـد «modo «مشتق شده است، در زبان لاتین، «modo «به معنای «این اواخر، به تازگی، گذشته ای بـسیار نزدیک» است به گمـان بعـضی از تـاریخ نگـاران، رومیـان لفـظ «moderni «را در اواخـر قـرن پـنجم میلادی، در مورد ارزشها و باورهای جدید، به کار می بردند؛ ارزش هایی که با باورهای پذیرفتـه شـده قدیمی- کـه بـا لفـظ «antiqui «مـشخص مـی شـدند – در تقابـل بودنـد.

این واژه پیشینه ای دراز دارد واز آن، در همین شکل لاتین ، نخـستین بـار در قـرن پـنجم مـیلادی بـرای متمایز کردن زمان حال آن دوران کـه همـان دوران مـسیحیت بـوده ؛ از دوران جاهلیـت وکفـر وحتـی دوران رومیان،استفاده شد. این واژه از آغاز تاکنون، مفهوم گذر از کهنه به نو را افاده کـرده اسـت ودر هر حال، برای نشان دادن کیفیتی است که هم جاریست و هم با گذشته تفاوت دارد.
حدود سال 1144 میلادی، آبوت سوژه معمار قرون وسطا، بـا سـاخت یـک هـشتی و سـپس بازسـازی 2 پاریس، جایگاه خود را به عنـوان معمـار گوتیـک تثبیـت کـرد.

فهرست مطالب جزوه آشنایی با معماری معاصر :

  • فصل اول: ریشه شناسی واژگان اصلی
  • فصل دوم: معماری زمینه ساز پست مدرن- معرفی سبک های معماری دوران مدرن
  • فصل سوم: معماری پس از مدرن-پست مدرن
  • فصل چهارم: معماری پس از مدرن
  • فصل پنجم: معماری پس از مدرن
  • فصل ششم : طراحی فضاها
  • فصل نهم: معماری معاصر ایران

 

خرید👇👇👇

 

📚 😍 مقاله پیشنهادیتصاویر پیش نمایش


دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری-1
دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری-1
دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری-1
دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری-1
دانلود جزوه آشنایی با معماری معاصر با 167 صفحه pdf برای رشته معماری-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *